Gutalax 콘서트

다음 공연을 위한 준비중 Gutalax

실시간 통계

인기있는 음악

가장 많이 연주된 음악 탑텐 by Gutalax 여기에서 마지막 40개 콘서트 중에서.

세트리스트 프로파일

라이브로 연주될 노래는 다음 앨범에 수록되어 있습니다:

다음 세트리스트

콘서트는 얼마나 오래 진행되나요?

Gutalax 무대 예상해 보기 0:39. 여기에 이전의 콘서트에 기초한 예상되는 세트리스트가 있습니다.:

음악 타이틀
듣기
평판
구매
 1. no cover Diarrhero
 2. The Shitpendables cover Nosím místo ponožky kousek svojí předkožky
 3. Shit Happens! cover Fart Fart Away
 4. The Shitpendables cover Poopcorn
 5. Stinking Collection cover Šoustání prdele za slunné neděle
 6. Shitbeast cover Robocock
 7. no cover Total Rectal
 8. Gutalax / Spasm Split cover Fart and Furious
 9. no cover Assmeralda
 10. Shit Happens! cover Toi Toi Story
 11. The Shitpendables cover Shitbusters

Gutalax 2023 투어 지도

전세계를 Gutalax 와 함께 할수 있어요 그리고 어디서 Gutalax 를 볼수 있는지 확인해보세요.
다음 나라에서, 4개의 콘서트를 미리 화인 할수잇어요: 오스트리아, 프랑스, 독일, etc.

당신이 좋아하실 만한 것

비슷한 아티스트들

 1. Hitler Only Had One Ball
 2. Goregrind Graveyard
 3. Shit Squirting Sandy
Rectal Smegma Photo

Rectal Smegma

 1. Aphrodisianus
 2. Heterosexual Testosterone Compressor
 3. Enema Bulldozer
Cock and Ball Torture Photo

Cock and Ball Torture

 1. M.I.L.F. Hunter
 2. 1001 Nights in Perversia
 3. Didgeridildo
Cliteater Photo

Cliteater

 1. Cold Turkey - Extended Version
Ahumado Granujo Photo

Ahumado Granujo

 1. Human Monster
 2. Teletrambus
 3. Tajemný had v kaťatech
Carnal Diafragma Photo

Carnal Diafragma

concerty logo loading
잠시만 기다려주세요. 우리가 마법을 부리는 동안...